Press fittings , adapter, skærings fittings, løftegrej, parker komponenter, hydraulikmotor,hydraulikolie, gear, måleudstyr, kileremme, pneumatik dele og udstyr, pumper , motorpumper, generator, kompressorer, slange presser, ina fag kuglelejer og produkter, Purifiner olierensnings anlæg.
Kurv: 0 vare(r) - 0,00 DKK
 
Handelsbetingelser for erhverv

1. Indledning
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb hos CLTeknik.dk som erhvervskunde.
 
2. Bestilling
Når du første gang bestiller varer, skal du oprette en brugerprofil. Her indtaster du firmaoplysninger, herunder CVR nr.
Herefter vil du blive kontaktet af os og få godkendt din brugerprofil, så du kan opnå aftalte rabatter i butikken.
 
3. Sikkerhed og Politik
Overordnet ønsker vi at fastslå, at ingen personlige oplysninger der registreres på www.CLTeknik.dk, på noget tidspunkt vil blive overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos CLTeknik.dk.
I forbindelse med evt. elektronisk betaling lagrer vi af sikkerhedsmæssige grunde ingen kreditkortoplysninger. Kun i betalingsøjeblikket skal der i et vist omfang overføres finansielle oplysninger til Nets.
Vi anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen af statistiske årsager. Cookies er ikke farlige, og de gemmes lokalt på din computer, så andre ikke kan se dem. Du kan til en hver tid se og slette de cookies, der er gemt  fra CLTeknik.dk
I Internet Explorer 5.X og nyere browsere slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies".
Under et køb udbeder vi os nødvendige leverings- og kontaktinformationer. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form, og gemmes i mindst 5 år. Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages.
Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.
 
4. Priser og Fragt
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Der tages forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende som vedrører den aftalte leverance.
Almindelige forsendelser med ordrebeløb over 3.000,00 DKK sendes fragtfrit over alt i Danmark, dog med undtagelse til ikke brofaste øer.
Ved ordrebeløb under 3.000,00 DKK træder nedenstående fragtrater i kraft.
CL Teknik har 3 faste fragtrater:
1Til 10 Kg 10 Til 20 20 Til 30
76,00 DKK ekskl. moms 152,00 DKK ekskl. moms 312,00 DKK ekskl. moms
Specialleverancer til dagspris.
 
5. Betaling
Ved oprettelse af din brugerprofil, kan du ansøge om konto. Du kan da opnå kredit på 14 dage. Dette er dog betinget af godkendelse i vort bogholderi.
CLTeknik.dk er berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen i henhold til den gældende branchekutyme og et rykkergebyr stort 100,00 DKK per rykker.
Leverancen forbliver CLTeknik.dk´s ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud.
Køberen er ikke berettiget til at tilbagebeholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som CLTeknik.dk ikke har anerkendt.
CLTeknik.dk kan vælge at kræve såvel forudbetaling som bankgaranti eller efter omstændighederne vælge at imødekomme et ønske fra købers side om kredit under forudsætning af, at der kan tegnes kreditforsikring ved anerkendt kreditforsikringsinstitut.
 
6. Levering
Efter du har afsluttet din ordre og sendt den til os, direkte via online bestilling, vil du modtage en ordrebekræftelse, som vi skal bede dig kontrollere. Har du rettelser, skal du orientere CLTeknik.dk omgående via mail eller telefon, med besked om rettelser til din ordre. Afhængig af den betalingsform du vælger, afsendes varerne senest 1-2 arbejdsdage efter modtagelse af din ordre.
Levering til IKKE bro faste øer, er defineret under priser af fragt. Vi henviser til fragt oversigten.
Levering finder sted med Danske Fragtmænd eller Post Danmark. Der kræves kvittering ved aflevering af alle forsendelser, med mindre andet er aftalt. Er det ikke muligt for fragtmanden at aflevere forsendelsen mod kvittering, vil forsendelsen blive bragt til nærmeste fragtcentral, hvorfra den kan afhentes eller genfremsendes. Sidstnævnte dog mod et fragtgebyr, som afregnes direkte til fragtmand eller fragtcentral.
Du kan vælge leverancer uden kvittering. Dette kræver, at du på din bestilling gør opmærksomt på, at fragtmanden må placere forsendelsen uden kvittering.
Dog skal du være bekendt med, at du dermed overtager ansvaret for forsendelsens fulde værdi, så snart fragtmanden har afleveret bestillingen på leveringsadressen. CLTeknik.dk leverer til Grønland og Færøerne – dog med fragtrater baseret på individuelle ordrer.
CLTeknik.dk er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure og andre forhold, der unddrager sig CLTeknik.dks indflydelse og kontrol jfr. pkt. 18., med mindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Kommer CLTeknik.dk til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil køber modtage mundtlig/skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt tidspunktet for, hvornår levering påregnes at kunne finde sted. Såfremt CLTeknik.dk ikke ser sig i stand til at levere det solgte i henhold til aftalt leveringstid eller i henhold til en ifølge forudgående punkt forlænget leveringstid, har køber ret til at hæve købet. CLTeknik.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab, som køber måtte lide som følge af ændret eller udskudt leveringstidspunkt. Forsinkelser berettiger ikke køber til annullering af ordren, med mindre CLTeknik.dk indgår herpå. Med mindre andet er aftalt, anses leverancer for solgt ab fabrik.
CLTeknik.dk vil give køber tilstrækkeligt varsel til at sætte ham i stand til at råde over leverancen, når denne er klar til afhentning.
 
7. Tilbudsvarer
Tilbudsvarer udbydes til salg i begrænset mængde og i en afgrænset periode.
Der tages forbehold for udsolgte varer.
Diverse tilbudsvarer udbydes i begrænset mængde og genanskaffes ikke.
 
8. Emballage
Emballage, såsom paller, bokspaller og båndstropper bliver godskrevet køber.
VIGTIGT!
Viser emballagen tegn på skade, når du modtager den, skal du åbne pakken i overværelse af postbudet eller fragtmanden. Kvittering for modtagelse er ensbetydende med fuld accept og dermed anerkendelse af, at varen er i orden. Dette gælder også, hvis forsendelsen stilles i carport eller lign.

Er varen beskadiget påføres kvitteringen "nægtet modtagelse". Fragtmanden tager da pakken med retur. Herefter skal CLTeknik.dk kontaktes via telefon eller e-mail. Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig hos den lokale fragtcentral eller til CLTeknik.dk.
 
9. Reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, senest 3 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
Skulle en vare efter modtagelse være defekt, skal du udfylde en returformular, som du kan kalde frem ved at trykke på Returformular. Alle felter i returformularen skal udfyldes og indsendes sammen med den pågældende vare.
Ved returnering skal varen emballeres i original emballage, som skal beskyttes yderligere ved forsendelse. Der må således ikke påsættes klistermærker/labels eller skrives direkte på emballagen.
Har en vare været forkert brugt eller betjent forkert, bortfalder reklamationsretten. Kan vores tekniske personale ikke finde fejl ved varen, eller skyldes fejlen de i ovennævnte årsager, returneres varen atter til kunden for dennes regning.
Ved enhver returnering skal CLTeknik.dk kontaktes, via e-mail eller telefon.
 
10. Returnering
Der er ingen returnerings- og fortrydelsesret i handels køb. Returnering kan kun ske ved forudgående aftale med CLTeknik.dk
 
11. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v.
Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister, e-handel m.v. om vægt, dimensioner, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
 
12. Konstruktionsændringer
CLTeknik.dk forbeholder sig ret til før leveringen uden forudgående meddelelse til køber, at foretage sådanne ændringer i konstruktion, udførelse m.v. som det måtte finde nødvendigt. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en væsentlig forudsætning for købet. Foretagende ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke køber til nogen skadeerstatning.
 
13. Teknisk vejledning
Enhver bistand med teknisk vejledning og rådgivning i forbindelse med systemer er udelukkende en service, for hvilken CLTeknik.dk ikke påtager sig erstatningsansvar, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
 
14. Fejl og mangler
CLTeknik.dk hæfter kun for fabrikationsfejl eller mangler ved de enkelte varer i samme omfang, som CLTeknik.dk´s leverandører hæfter herfor i forhold til CLTeknik.dk. Varer der på grund af fabrikationsfejl eller materialefejl viser sig ubrugelige inden for en rimelig tid, ombyttes efter foretagen undersøgelse hos leverandøren, og efter at denne har godkendt reklamationen. Dog ydes materialeerstatning kun i samme omfang, som erstatning kan opnås hos leverandøren.
CLTeknik.dk yder ikke godtgørelse for udgifter eller skader, som sådanne fejl i øvrigt måtte have forårsaget køberen, medmindre, og da i det omfang, den pågældende leverandør erstatter disse. CLTeknik.dk hæfter ikke for fejl ved montering, der ikke er udført af CLTeknik.dk. Defekte dele skal på forlangende indsendes fragt frit til sælger.
Mangler berettiger ikke køber til ophævelse af aftalen, afslag i købesummen, eller tilbageholdelse af betaling for leverede varer. Forandring af eller indgreb i det solgte uden CLTeknik.dk´s skriftlige samtykke fritager CLTeknik.dk for enhver forpligtelse.
 
15. Indirekte tab
CLTeknik.dk er aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avance tab eller andre indirekte tab i anledning af solgte varer, herunder tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
 
16. Produkt ansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
CLTeknik.dk har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.
 
17. Transport af rettigheder
CLTeknik.dk er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand.
 
18. Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valuta restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Den part, som ønsker at påberåbe sig nogle af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 19. Værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med opfyldelse af den indgåede aftale i relation til nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt ethvert forhold i tilknytning, skal afgøres ved CLTeknik.dk´s hjemting i Hårlev. Enhver tvist skal afgøres i henhold til bestemmelserne i Lov nr. 237 af 28. marts 2003 (Købeloven) i det omfang denne ikke er blevet fravalgt ved ovenstående.
20. Oplysninger om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse claus@clteknik.dk .